Theophrastus (1541)

 
Theophrastus (1541)

Theophrastus (1541)


ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ | ΤΟΥΠΛΑΤΩΝΟΣΜΕΝΠΡΩ- | ΤΟΝ, ΕΙΤΑ ΔΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΟΥ | [...one line in Greek...] | Theophrasti | Primvm Qvidem Platonis, Mox Aristo | telis quoque discipuli, & in Philosophiæ professione successoris, | omnium uero Philosophorum, M. Tullij quoque testimonio, ele | gantissimi atque eruditissimi, Opera, quæ quidem à tot sæculis | adhuc restant, omnia: summo studio | Partim hinc inde conquisita, atque in unum ueluti corpus nunc pri- | mùm redacta: partim à multis quibus etiam hactenus scatebant men | dis, doctorum uirorum industria ac meliorum exem- | plarium ope repurgata. | Eorvm Tvm Præstantiam, Tvm Singvlo- | rum rationem ac ordinem, ex Præfatione, & subjecto eidem Ca- | talogo abunde cognosces. | Cum Cæsareæ Maiest. & Christiansis. Galliarum Regis | gratia ac priuilegio ad septennium. | Basileæ.


Collation: 2°: α6 a-y6 z4 A6 B4; [12] 1-291 [1 blank] p.

Page size: 204 x 306 mm

Binding: full limp vellum

Provenance: Joannis D'acier, manuscript ex libris dated 1577

Other editions: Numerous editions in various languages from the first Greek edition (1495-1498)

References: Schuh 4608, Sinkankas 6584

Collection: private collection


Theophrastus (1541)